بصورت لیستی وارد نمایید شامل : نام پخش | آدرس | شماره تلفن
بصورت لیستی وارد نمایید شامل : نام بانک| شعبه | شماره حساب | نوع حساب